0) { $c=mysql_query("select * from ta_blog where id=$id"); $r=mysql_fetch_array($c); if ($idioma==0) { $tit=$r['titol']; } else { $tit=$r['titol'.$idioma]; } if (strlen($tit)>0) { $titol=str_replace(" ","-",$tit).".html"; $titol=strtolower($titol); } $part1=""; } else if ($id_villa>0) { if ($idioma==0) { $rent="в аренду"; $in="в"; $pv_pool="частный бассейн"; $amb="с"; } else if ($idioma==1) { $rent="Alquilar"; $in="en"; $pv_pool="private pool"; $amb="with"; } else if ($idioma==2) { $rent="for rent"; $in="in"; $pv_pool="private pool"; $amb="with"; } else if ($idioma==3) { $rent="Rent"; $in="in"; $pv_pool="private pool"; $amb="with"; } else if ($idioma==4) { $rent="til leie"; $in="i"; $pv_pool="Privat basseng"; $amb="med"; } $c=mysql_query("select * from ta_villas where id=$id_villa"); $r=mysql_fetch_array($c); $tit=$r['descripcio'.$idioma]; // CATEGORIA VILLA $camps1="ta_tipus_villa.*"; $taules1="ta_tipus_villa"; $id_categoria = $r['familia']; $conds1="id=$id_categoria"; $texte_consulta="SELECT ".$camps1." FROM ".$taules1." WHERE (".$conds1.") "; $consulta2=mysql_query($texte_consulta); $row2=mysql_fetch_array($consulta2); $titol_categoria=($row2['categoria'.$idioma]); // POBLACIO $camps1="ta_poblacio.*"; $taules1="ta_poblacio"; $id_poblacio = $r['poblacio']; $conds1="ID_POBLACIO=$id_poblacio"; $texte_consulta="SELECT ".$camps1." FROM ".$taules1." WHERE (".$conds1.") "; $consulta2=mysql_query($texte_consulta); $row2=mysql_fetch_array($consulta2); $titol_poblacio=utf8_encode($row2['POBLACIO_NOM']); $tit="$tit $titol_categoria"; $car=mysql_query("select * from ta_caracteristicas_villa where villa_fk=".$id_villa); $rcar=mysql_fetch_array($car); $piscina=0; if ($rcar['piscina']) { $piscina=1; } if ($piscina) { $tit .= " $amb $pv_pool"; } $tit .= " $rent $in $titol_poblacio"; if (strlen($tit)>0) { $titol=str_replace(" ","-",$tit).".html"; $titol=strtolower($titol); } $part1="/mallorca-rentals"; } else if ($apt!='') { //APARTATS //echo "ENTRA 3"; $c=mysql_query("select * from ta_apartats where apartat='$apt'"); $r=mysql_fetch_array($c); $tit=$r['titol'.$idioma]; if (strlen($tit)>0) { $titol=str_replace(" ","-",$tit).".html"; $titol=strtolower($titol); } $part1=""; } else if ($cat>0) { $camps1="ta_categoria_noticia.*"; $taules1="ta_categoria_noticia"; $conds1="id=$cat"; $texte_consulta="SELECT ".$camps1." FROM ".$taules1." WHERE (".$conds1.") "; $consulta2=mysql_query($texte_consulta); $row2=mysql_fetch_array($consulta2); $id_cat=$row[0]; $titol_categoria=utf8_encode($row2['categoria'.$idioma]); $titol_categoria=str_replace(" ","-",$titol_categoria).".html"; $titol_categoria=strtolower($titol_categoria); $titol=$titol_categoria; $part1=""; } else if (($poblacio>0) && ($poblacio!=4)) { $camps1="ta_poblacio.*"; $taules1="ta_poblacio"; $conds1="ID_POBLACIO=$poblacio"; $texte_consulta="SELECT ".$camps1." FROM ".$taules1." WHERE (".$conds1.") "; $consulta2=mysql_query($texte_consulta); $row2=mysql_fetch_array($consulta2); $id_cat=$row[0]; $titol_categoria=utf8_encode($row2['POBLACIO_NOM']); $titol_categoria=str_replace(" ","-",$titol_categoria).".html"; $titol_categoria=strtolower($titol_categoria); $titol=$titol_categoria; $part1="/mallorca-rentals"; } else if ($cat_villa>0) { $camps1="ta_tipus_villa.*"; $taules1="ta_tipus_villa"; $conds1="id=$cat_villa"; $texte_consulta="SELECT ".$camps1." FROM ".$taules1." WHERE (".$conds1.") "; $consulta2=mysql_query($texte_consulta); $row2=mysql_fetch_array($consulta2); $id_cat=$row[0]; $titol_categoria=utf8_encode($row2['categoria'.$idioma]); $titol_categoria=str_replace(" ","-",$titol_categoria).".html"; $titol_categoria=strtolower($titol_categoria); $titol=$titol_categoria; $part1="/mallorca-rentals"; } else if ($idtag>0) { $part1="/mallorca-rentals"; $titol=str_replace(" ","-",urldecode($tag)).".html"; } $titol=str_replace("?","",$titol); for($i=0;$i"; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/blog_posts.php?idioma=$idioma&cat=$cat&pagina=$pagina"); } else if (isset($_GET['cat_villa'])) { //echo "Cat : ".$cat."
"; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/llista_villas_visual.php?idioma=$idioma&cat_villa=$cat_villa&poblacio=$poblacio&pagina=$pagina"); } else if (isset($_GET['poblacio'])) { //echo "Cat : ".$cat."
"; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/llista_villas_visual.php?idioma=$idioma&cat_villa=$cat_villa&poblacio=$poblacio&pagina=$pagina"); } else if ($galeria==1) { $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/galeria_post.php?idioma=$idioma&id=42"); } else { //URL AMIGABLES PERSONALITZADES $Variables=$_SERVER['QUERY_STRING']; $Variables=str_replace("&idioma=0","",$Variables); $Variables=str_replace("idioma=0&","",$Variables); $Variables=str_replace("&idioma=1","",$Variables); $Variables=str_replace("idioma=1&","",$Variables); $Variables=str_replace("&idioma=2","",$Variables); $Variables=str_replace("idioma=2&","",$Variables); $Variables=str_replace("&idioma=3","",$Variables); $Variables=str_replace("idioma=3&","",$Variables); $Variables=str_replace("&idioma=4","",$Variables); $Variables=str_replace("idioma=4&","",$Variables); $Variables=str_replace("url=","",$Variables); $vbarra=$Variables."/"; include("connect.php"); mysql_select_db($database_conn, $conn); $q=mysql_query("select * from ta_blog where url0='$Variables' or url1='$Variables' or url2='$Variables' or url3='$Variables' or url4='$Variables' or url0='$vbarra' or url1='$vbarra' or url2='$vbarra' or url3='$vbarra' or url4='$vbarra'"); $n=mysql_affected_rows(); if ($n>0) { $r=mysql_fetch_array($q); $id=$r['id']; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/ampliar_post.php?idioma=$idioma&id=$id"); } if ( ($n==0) ) { $q=mysql_query("select * from ta_apartats where url0='$Variables' or url1='$Variables' or url2='$Variables' or url3='$Variables' or url4='$Variables' or url0='$vbarra' or url1='$vbarra' or url2='$vbarra' or url3='$vbarra' or url4='$vbarra'"); $n=mysql_affected_rows(); if ($n>0) { $r=mysql_fetch_array($q); $apt=$r['apartat']; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/ampliar_apartat.php?idioma=$idioma&apt=$apt"); } } if ( ($n==0) ) { $q=mysql_query("select * from ta_categoria_noticia where url0='$Variables' or url1='$Variables' or url2='$Variables' or url3='$Variables' or url4='$Variables' or url0='$vbarra' or url1='$vbarra' or url2='$vbarra' or url3='$vbarra' or url4='$vbarra'"); $n=mysql_affected_rows(); if ($n>0) { $r=mysql_fetch_array($q); $cat=$r['id']; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/blog_posts_fotos.php?idioma=$idioma&cat=$cat"); } } if ( ($n==0) ) { $q=mysql_query("select * from ta_villas where url0='$Variables' or url1='$Variables' or url2='$Variables' or url3='$Variables' or url4='$Variables' or url0='$vbarra' or url1='$vbarra' or url2='$vbarra' or url3='$vbarra' or url4='$vbarra'"); $n=mysql_affected_rows(); if ($n>0) { $r=mysql_fetch_array($q); $id=$r['id']; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/ampliar_villa.php?idioma=$idioma&id_villa=$id"); } } if ( ($n==0) ) { if (strpos($Variables,"page")!= false) { $pagina= intval( substr($Variables,strpos($Variables,"page")+4, strlen($Variables) - strpos($Variables,"page")+4 ) )-1; $Variables = substr($Variables,0,strpos($Variables,"page")); $vbarra=$Variables."/"; } $q=mysql_query("select * from ta_tipus_villa where url0='$Variables' or url1='$Variables' or url2='$Variables' or url3='$Variables' or url4='$Variables' or url0='$vbarra' or url1='$vbarra' or url2='$vbarra' or url3='$vbarra' or url4='$vbarra'"); $qq="select * from ta_tipus_villa where url0='$Variables' or url1='$Variables' or url2='$Variables' or url3='$Variables' or url4='$Variables' or url0='$vbarra' or url1='$vbarra' or url2='$vbarra' or url3='$vbarra' or url4='$vbarra'"; $n=mysql_affected_rows(); if ($n>0) { $r=mysql_fetch_array($q); $id=$r['id']; $cat_villa=$id; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/llista_villas_visual.php?idioma=$idioma&cat_villa=$id"); if ($pagina>0) { $s_contingut .= "&pagina=$pagina"; } } } if ( ($n==0) ) { if (strpos($Variables,"page")!= false) { $pagina= intval( substr($Variables,strpos($Variables,"page")+4, strlen($Variables) - strpos($Variables,"page")+4 ) )-1; $Variables = substr($Variables,0,strpos($Variables,"page")); $vbarra=$Variables."/"; } $q=mysql_query("select * from ta_poblacio where url='$Variables' or url='$vbarra'"); $n=mysql_affected_rows(); if ($n>0) { $r=mysql_fetch_array($q); $id=$r['ID_POBLACIO']; $poblacio=$id; $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/llista_villas_visual.php?idioma=$idioma&poblacio=$id"); if ($pagina>0) { $s_contingut .= "&pagina=$pagina"; } } } //** A LO DARRER SEMPRE if ( ($n==0) ) { $s_contingut= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/llista_villas_visual.php?idioma=$idioma"); if ($pagina>0) { $s_contingut .= "&pagina=$pagina"; } } } if ($idioma==1) { $lang="es"; } else if ($idioma==2) { $lang="en"; } else if ($idioma==3) { $lang="de"; } ?> "; //echo $s_contingut."
"; $usuari=$_SESSION['ownername']; if (strlen($usuari)==0) { $usuari=''; } $s= ("http://www.holidayvillaspollensa.com/capsalera.php?idioma=$idioma&cerca=$cerca&usuari=$usuari"); $a = file_get_contents($s); echo ($a); ?>
*/ ?>
Villa rentals flexible cancellation policy
0) { ?>